Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 

 
 

Powiat Oławski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych:

1. Szkoły ponadgimnazjalne:

 • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, w skład którego wchodzą:
  • Liceum Ogólnokształcące Nr II
  • Technikum Nr 1
  • Branżowa Szkoła Nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, w skład którego wchodzą:
  • Technikum Nr 2
  • Branżowa Szkoła Nr 2 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu–Laskowicach, w skład którego wchodzą:
  • Liceum Ogólnokształcące  z oddziałem Mistrzostwa Sportowego
  • Technikum
  • Branżowa Szkoła z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudzkiego z oddziałami sportowymi – klasa III
  • Internat dla uczniów LO i klasy Gimnazjum

2. Szkolnictwo specjalne:

 • Zespół Szkół Specjalnych w Oławie, w skład którego wchodzą:
  • Przedszkole Specjalne Nr 5
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 z oddziałami Gimnazjum Specjalnego
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ZOZ oraz grupa wychowawcza
  • Branżowa Szkoła Nr 3 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Zespół  Rewalidacyjno-Wychowawczy
  • Zespół Wczesnego Wspomagania
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  • Szkoła Podstawowa Nr 2

3. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa  Metodycznego w Oławie, w skład którego wchodzą:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Biblioteka Pedagogiczna
 • Zespół Wczesnego Wspomagania

4. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach, w jej ramach działa Zespół Wczesnego Wspomagania.

1 września 2018 r. w szkołach prowadzonych przez Powiat Oławski naukę podjeło1800 uczniów w następujących typach szkół:

1. Liceum Ogólnokształcące,
2. Technikum kształcące  w zawodzie technik:

a) Ekonomista/Handlowiec
b) Hotelarstwa
c) Żywienia i Usług Gastronomicznych
d) Mechanik
e) Cyfrowych Procesów Graficznych
f) Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
g) Informatyk
h) Logistyk
i) Spedytor
j) Organizacji reklamy

3. Branżowa Szkoła z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trzyletnim cyklu kształcenia – wielozawodowa

Naukę w szkołach specjalnych: podstawowej z oddziałami gimnazjum (w tym w MOS i MOW), branżowej szkole specjalnej z oddziałami zasadniczej szkole zawodowej oraz szkole przyspasabiającej do pracy podejmie  202  uczniów i 15 dzieci w przedszkolu specjalnym oraz 43 uczniów III klas Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach.
Łącznie we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Oławski w roku szkolnym 2018/2019 uczyć się będzie 2060 uczniów i słuchaczy.

W klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży naukę rozpoczęło 477 uczniów w 18 oddziałach. Struktura naboru do klas pierwszych wygląda następująco:

 • Do klas liceum ogólnokształcącego przyjęto 170 uczniów
 • Do klas technikum przyjęto 213 uczniów  
 • Do klas  zasadniczej szkoły zawodowej przyjęto 94 uczniów.

Na podstawie naboru można stwierdzić, że 75,% absolwentów z terenu Powiatu Oławskiego podjęło naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat: 72% absolwentów gimnazjów z Miasta Oławy, 72% z Gminy Oława, 60 % z Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice, 71,0% z Gminy Domaniów a 4,6 % uczniów wybierających szkoły średnie pochodzi z innych gmin np.- Wiązów, Siechnice, Czernica i innych.
Struktura kształcenia w  szkołach  Powiatu Oławskiego wygląda następująco:

 • 33,2% uczniów kształci się w liceach ogólnokształcących                                                            
 • 51,5% uczniów kształci się w technikach,
 • 15,3% uczniów kształci się w branżowych szkołach z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 287 nauczycieli - 270,59 etatów Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych to w pełni wykwalifikowana kadra przygotowana do prowadzenia zajęć. Struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na awans zawodowy przedstawia się następująco:

 • nauczyciele dyplomowani – 44,6 %, mianowani - 30,3 %, kontraktowi - 19,5% stażyści - 5,6 % wszystkich zatrudnionych nauczycieli.

Najwięcej nauczycieli dyplomowanych wśród wszystkich zatrudnionych pracuje w ZSP Nr 2 w Oławie – 70,8%, następnie w LO Nr I - 68,4%, POPPPiDM w Oławie – 58,8%, CKZiU - 53,8 %

W okresie wakacji 9 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 11 mianowanego, 6 kontraktowanego.

Oprócz kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 90 pracowników administracji i obsługi w wymiarze łącznym 77,2 etatu. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi jest w obecnych warunkach optymalne i w pełni zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych.

121 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych ma prawo do nauczania więcej niż 1 przedmiotu. Jest to efekt zmian w podstawach programowych i konieczności dostosowania się do nich nauczycieli w celu dalszego zatrudnienia.

Studia podyplomowe ukończyło w poprzednim roku szkolnym 3 nauczycieli.

Dodatkowe zajęcia wzbogacające programy nauczania:

 1. Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - PROGRAM POWERSE - 227 254 zł
 2. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – program PROWERVET na kwotę 367 482 zł
 3. Praca z młodzieżą na boiskach i salach gimnastycznych:
  – „Animator Moje Boisko - Orlik 2012” projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Animator pracuje na boisku przy ZS w J-L
  - Organizator Sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim projekt współfinansowany przez DZ LZS,
 4. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz przygotowujące do matury z matematyki, chemii klasy III LO i IV T, koła zainteresowań – filozoficzne, dla uczniów zdolnych z matematyki, chemii, fotograficzne, rachunkowości i ekonomiczne.
 5. Równe szanse droga do sukcesu - terapia EFG Biofeedback dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna w PPP w J-L i Oławie
 6. „Za życiem”, program Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie pomocy uczennicom w ciąży, oraz utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w ZSS w Oławie.

Programy unijne

 1. Nowa jakość kształcenia w Powiecie Oławskim
 2. Nowoczesna edukacja
 3. Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

Ad.1 Działania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w szkołach; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie, wartość dofinansowania 1293 482,05 zł. W projekcie bierze udział 443 uczniów szkół zawodowych i 14 nauczycieli. Okres realizacji projektu od 1.01.2017 dom 31.06.2018r. Zadania w projekcie:

 • doposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w CKZiU - pracownia hotelarska, w ZSP Nr 2 pracownia gospodarki materiałowej dla zawodu technik spedytor, pracownia aplikacji internetowej dla zawodu technik mechanik,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,utworzenie i wyposażenie szkolnej Pracowni Informacji i Kariery – SpiNKa, indywidualne, grupowe zajęcia z doradztwa,
 • współpraca ZSP Nr 2 z przedsiębiorstwami w regionie
 • utworzenie klasy patronackiej w ZSP Nr 2- technik logista firmą Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ochrony Osób i Mienia Konsalnet.
 • współpraca z uczelniami wyższymi - ZSP nr 2 WSB, PW, MWSzLiT
 • realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów ZSP Nr 2 i CKZiU,
 • dodatkowe uprawnienia dla uczniów (np. kursy wózków widłowych, prawa jazdy kategorii C, operator suwnic, baristyczny, barmański, cukierniczy itp.,
 • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - dla 11 UCZNIÓW Technikum i ZSZ
 • organizacja pozaszkolnych form kształcenia dla uczniów CKZiU - 4 kursy
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 12 nauczycieli zawodu
 • staże i praktyki zawodowe dla uczniów dla 54 uczniów w okresie wakacji - min. 150 godzin.

Ad.2 Projekt realizowany w gimnazjum/szkole podstawowej: Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość projektu 979 823,20 zł. Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2019-06-30. W projekcie będzie uczestniczyć 161 uczniów z ZSPR-S i ZSS oraz 40 nauczycieli. Zadania w projekcie:

 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół-SP nr 2 i Nr 3 w ZPR-S - pracownia przyrodnicza i informacyjna
 • kształtowanie kompetencji kluczowych  uczniów - wyrównawcze, fotograficzne, turystyczne, mediacji, obóz wspinaczkowy, z informatyki itp.
 • indywidualizacja wsparcia uczniów - zajęcia specjalistyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne,
 • poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna- utworzenie i wyposażenie SPiNKa,
 • doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji n-li- studia podyplomowe, kursy, warsztaty.

Ad.3 W ramach Działania 10.4.2 ZIT WROF Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, wartość dofinansowania 713 093 zł. W projekcie weźmie udział 100 uczniów szkół zawodowych i 6 nauczycieli. Okres realizacji projektu od 1.09.2017 do 31.08.2018 r. Zadania w projekcie:

 • doposażenie bazy techniczno-dydaktycznej szkoły wyposażenie pracowni administracji sieciowymi systemami operacyjnymi i sieci komputerowych, aplikacji internetowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe, doradztwo indywidualne i grupowe, utworzenie i wyposażenie SpinKa
 • współpraca TECH i ZSZ z przedsiębiorstwami w regionie oraz stypendia dla uczniów zdolnych, stypendia dla 2 uczniów,
 • realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów - zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • kursy i szkolenia dla uczniów spawacz, operator wózków widłowych obrabiarki ster. numer. Prawo jazdy kat C, grafiki kom.
 • staże/praktyki zawodowe dla 60 uczniów Technikum ZSZ,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 5 nauczycieli zawodu kursy i szkolenia,

PODN jak co roku przygotował ofertę dla nauczycieli i szkół na rok szkolny 2018/2019 i przedstawił szkołom. Tematy szkoleń zostały przygotowane z uwzględnieniem analizy wyników ankiet badających potrzeby szkół. Zaplanowano szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, konferencje, seminaria, konsultacje grupowe i indywidualne, lekcje pokazowe.

Poradnie oferują zajęcia w bardzo szerokim zakresie tj.: ogólnorozwojowe, relaksacyjne, terapie psychologiczne, logopedyczne, rehabilitację z małymi dziećmi, z uczniami wszystkich rodzajów szkół, terapie, konsultacje i prelekcje z rodzicami oraz spotkania z nauczycielami. Prowadzone są punkty konsultacyjne, informacji zawodowej, logopedyczne i pomocy rodzinie.

Biblioteka Pedagogiczna planuje kontynuację Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy, konferencje dla nauczycieli bibliotekarzy oraz lekcje otwarte dla uczniów różnych typów szkół.

Przy PPP w Oławie i Jelczu-Laskowicach działają Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w ramach którego pod opieką specjalistów pozostają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Dzieci korzystają z terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, treningów EEG Biofeedback, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej. Pod opieką PPP w Oławie jest 45 dzieci, a PPP w J-L 45, a w  ZSS 15 dzieci.

Inwestycje i remonty

W szkołach i placówkach przeprowadzono remonty związane z przygotowaniem pomieszczeń do nowego roku szkolnego oraz dokonano przeglądów pomieszczeń pod kątem bezpieczeństwa młodzieży i zatrudnionych tam osób.  

CKZiU: Zamontowano i uruchomiono centrale telefoniczną), malowanie sal

ZSP Nr 2: malowanie i remont podłogi w 6 gabinetach, malowanie sali lekcyjnej

ZS w Jelczu-Laskowicach remonty: pomieszczeń znajdujących się w podpiwniczeniu szkoły wymiana drzwi głównych – wejściowych do szkoły, oraz drzwi od strony boiska szkolnego, wymiany w pokoju nauczycielskim, oraz podpiwniczeniu, malowanie 3 klas + wymiana rolet, remont dachu

ZPR-S: Naprawa bloku zaworowego drogi gazowej kotła nr 2, Położenie wykładziny termozgrzewalnej, remont pomieszczeń w internacie (położenie gładzi i malowanie ścian w 7 pokojach),

sporządziła
Małgorzata Łagowska


 

Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2018-10-08 11:13:26
Czas publikacji: 2018-10-08 11:13:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00