Administracja Zespolona 

 

Administracja Zespolona

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zawiera uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.
Zadania służb, inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej i jednostki te pomimo włączenia do powiatowej administracji zespolonej nie utraciły statusu jednostek administracji rządowej, tyle że zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (art. 35 ust. 2 ustawy). Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami nie ma charakteru służbowego a zakres zwierzchnictwa zawarty jest w ustawach dotyczących poszczególnych służb i inspekcji.
Są to:

1. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.),
2. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.),
3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).
W myśl art. 33a ustawy kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów - stanowiących ich aparat pomocniczy. Według art. 33a ust. 3 jednostki te, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych
i wchodzą w skład powiatowej administracji zespolonej (art. 33b ustawy).

Na poziomie powiatu powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby, inspekcje i straże:
  • Komenda Powiatowa Policji,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Liczba odwiedzin : 970
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-06-25 13:48:20
Czas publikacji: 2018-11-22 13:00:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-11-21