Prawo jazdy 

 
 

I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Skrócony opis sprawy:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę PKK. Na podstawie dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • dokument tożsamości,
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat, a wniosek o wydanie PKK składa w obecności rodzica lub opiekuna.
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Oławie Wydział Komunikacji pokój 208.

Po złożeniu ww. dokumentów  zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

         - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

         - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

         - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,

w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)II.
WYDAWANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY


Skrócony opis sprawy:

Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy) wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (wypełnia się w Ośrodku Szkolenia Kierowców),

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi dla kategorii A1, B1 lub T nie ukończyła 18 lat,
 • w przypadku rozszerzenia uprawnień wymagana jest kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Do wglądu:

 • dowód osobisty.

Opłaty:

Opłaty dokonać można w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089

 • prawo jazdy - 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów składa się w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Termin i sposób załatwienia:

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do dnia wydania druku wynosi 30 dni.

Dokumenty po pozytywnym zdaniu egzaminu zostają przysłane do Starostwa.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Komunikacji.

W przypadku rozszerzenia uprawnień nowe prawo jazdy wydawane jest po zwrocie dotychczasowego dokumentu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

 

III. WYMIANA PRAWA JAZDY

Skrócony opis sprawy:

Stare druki praw jazdy wydane do dnia 30.06.1999 r. utraciły swoją ważność, jednak podlegają nadal wymianie w dowolnym czasie.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • kserokopia starego prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy.

Opłaty:

Opłaty dokonać można w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na konto  Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089

 • prawo jazdy - 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia:

Maksymalny okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu wynosi 30 dni.

Kserokopia prawa jazdy jest możliwa do zrobienia przy składaniu dokumentów.

Nowe prawo jazdy wydawane jest po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.

Podstawa prawna:

Art. 124 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

 

 IV. WYMIANA PRAWA JAZDY (TYTUŁEM ZMIANY DANYCH) 

Skrócony opis sprawy:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy. Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje wtórnik dokumentu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • Jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia należy załączyć orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub aktualne potwierdzenie o zameldowaniu
 • prawo jazdy.

Opłaty:

 •  prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089.

Termin i sposób załatwienia:

Maksymalny okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu wynosi 30 dni.

Kserokopia prawa jazdy jest możliwa do zrobienia przy składaniu dokumentów.

Przy odbiorze wtórnika prawa jazdy należy zwrócić dokument który wymagał zmiany danych.

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

 

V. WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY (TYTUŁEM UTRATY)

Skrócony opis sprawy:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy. Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje wtórnik dokumentu pod warunkiem złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • Oświadczenie  złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o utracie dokumentu.
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat.

Do wglądu:

 • dowód osobisty w przypadku utraty dowodu osobistego aktualne potwierdzenie o zameldowaniu lub zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Opłaty:

 • prawo jazdy 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089.

Termin i sposób załatwienia:

Maksymalny okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu wynosi 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

 

VI. WYDANIE PRAWA JAZDY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY

Skrócony opis sprawy:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.  Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego – oryginał do wglądu.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – oryginał do wglądu.
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • Dowód wpłaty za wydanie prawa jazdy
 • Dokument tożsamości – do wglądu

Opłata:

 • prawo jazdy - 100 zł
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089

Podstawa prawna:

 Art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

 

VII. WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres ważności nie może przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek,

2. Załączniki:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 •  kserokopia prawa jazdy,
 •  dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 35 zł. Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089. 

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy.

Termin i sposób załatwienia:

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Oławskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art.129 KPA).

 

VIII . ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Wymagane dokumenty:

Wydanie zezwolenia:

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

Przedłużenie ważności zezwolenia:

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za przedłużenie zezwolenia,

Rozszerzenie zakresu zezwolenia:

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za rozszerzenie zakresu zezwolenia

Do wglądu:

 • Dokument tożsamości
 • Prawo jazdy
 • Oryginały składanych kopii dokumentów

Opłaty:

50 zł – za wydanie zezwolenia

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Oławie Nr 59 9585 0007 0010 0018 0542 8089

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie pok. 208

Termin i sposób załatwienia:

Organ wydający zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne w przypadku gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, niezwłocznie wypełnia druk zezwolenia i wydaje decyzję w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706 t. j.)

 


Do pobrania:

Uwaga! Informujemy, że w sytuacji gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść konieczność jego przepisania.

 

Liczba odwiedzin : 12194
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-05-27 10:21:00
Czas publikacji: 2018-10-01 10:10:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych