Zezwolenie na zbieranie odpadów 

 
  

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012r. Nr 21 z zm.).
Zezwolenie wydaje starosta – właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów. Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat.
 
1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

Aneta Słabicka - 
Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie na zbieranie odpadów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek, który powinien zawierać:
a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
b) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania,
c) oznaczenie  miejsca zbierania odpadów,
d) wskazanie miejsca i sposobu  magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
e) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
f) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
g) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
h) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku  zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność to była prowadzona,
i) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2) w przypadku  gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
3) do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
4) pełnomocnictwo w przypadku, gdy zbierający odpady ustanowi pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 616 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 11:08:01
Czas publikacji: 2007-02-19 11:08:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych