Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) 

 
 

Miejsce załątwienia sprawy

Wydział Komunikacji - II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załątwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

Dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP:
 1. wniosek o czasową rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. karta pojazdu jeżeli została wydana,
 5. tablice rejestracyjne.
Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy (w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu):
 1. wniosek o czasową rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
 6. tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego
 7. tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych albo konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty.

Opłaty za tablice rejestracyjne tymczasowe (w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu):

30,00 zł - samochodowe
12,00 zł - motocyklowe / motorowerowe / na ciągnik rolniczy
15,00 zł - na przyczepę

Opłaty za tablice rejestracyjne tymczasowe (w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę):

80,00 zł - samochodowe
40,00 zł - 12,00 zł - motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł - motorowerowe

18,50 zł - pozwolenie czasowe
12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych / 6,25 zł za jeden znak legalizacyjny
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych tymczasowych (C)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Czasowej rejestracji dokonuje się w celu umożliwienia:

a) wywozu pojazdu za granicę,
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru pojazdu na terenie RP,
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o czasową rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

Liczba odwiedzin : 3331
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:51:00
Czas publikacji: 2018-10-16 10:41:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01