Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego 

 
 

Zespół Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Broniewskiego 6:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Aby otrzymać skierowanie należy:

  • Złożyć podanie (rodzic dziecka lub opiekun prawny) do Starosty o wydanie skierowania,
  • do podania należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia:

Podania są rozpatrywane według posiadanych wolnych miejsc w danej szkoły.


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie ul. Ks. F. Kutrowskiego 31 A.


Placówka przeznaczona tylko dla chłopców z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie uczących się w Gimnazjum.
Skierowania do MOS wydaje się na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego.

Aby otrzymać skierowanie na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego:

1) Należy złożyć podanie do Starosty o wydanie skierowania oraz przedłożyć następującą dokumentację tj.:

- orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnegoz uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
- skrócony odpis aktu urodzenia, potwierdzenia zameldowania na pobyt stały oraz numer PESEL,
- dokumentację szkolną - ostatnie świadectwo szkolne i odpis arkusza ocen oraz opinię wychowawcy,
- dokumentację medyczną - karta zdrowia ucznia, karta szczepień

Podstawy prawne:

Art. 127 ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia:

W przypadku postanowienia Sądu skierowanie wydaje się niezwłocznie po otrzymaniu wskazania z ORE - Centralny System Kierowania Nieletnich z Warszawy.

Na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego podania są rozpatrywane i wydawane skierowania wg posiadanych wolnych miejsc w Ośrodku, uzależnione jest to również od skompletowania całości wymaganej dokumentacji.

Do pobrania:


 

Liczba odwiedzin : 1180
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-04-26 08:53:58
Czas publikacji: 2017-10-30 11:31:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych