Prowadzenie rejestru zwierząt 

 
  
Starosta prowadzi rejestr zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, w którym gromadzone są dane na temat przetrzymywania oraz hodowli zwierząt, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Dotyczy to gatunków zwierząt, ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych, które na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej podlegają ograniczeniom w zakresie przywozu do kraju i wymagają zezwolenia Ministra Środowiska.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.


Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru powinien być złożony staroście właściwemu ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. z 2002 r. Nr 39 poz. 357) określa gatunki zwierząt wymagające zarejestrowania.


Obowiązek zgłoszenia zwierząt do rejestru, nie dotyczy: ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, o których mowa w art. 61 ust. 1, czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.


1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Piotr Łuciw – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Zaświadczenie o wpisie do rejestru.

3. Podstawa prawna rejestracji.

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Wniosek zawierający następujące dane:

1) datę (dokonania wpisu, dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru, wykreślenia z rejestru),
2) imię, nazwisko (nazwę, siedzibę) i adres posiadacza lub przetrzymującego,

3) adres miejsca przetrzymywania lub hodowli zwierząt,

4) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,

5) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,

6) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,

7) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,

8) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,

9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,

10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,

11) numer i datę wydania: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.
1) Wpis do rejestru - 26 zł
2) Zaświadczenie - 17 zł

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.

6. Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie po złożeniu wniosku o rejestrację zwierząt. Termin wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru wynosi 7 dni.


 wniosek o rejestrację (75KB)

 

Liczba odwiedzin : 688
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 08:21:00
Czas publikacji: 2008-11-07 08:21:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych