Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 

 
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o dokonanie wpisu

Załączniki:

oświadczenie o treści zawartej w art. 83a ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej - 412 zł
lub opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej - 206 zł
Opłaty skarbowej dokonać można w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie, oraz na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Oławie Nr 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028

Termin i sposób załatwienia:

Wydział dokonuje wpisu w ciągu 7 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca:
  • który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
  • w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości
  • który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
  • posiadający wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań
  • posiadający poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu prowadzonych badań
  • zatrudniający uprawnionych diagnostów

Podstawa prawna:

Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

 

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanych na terenie Powiatu Oławskiego upoważnionych do dokonywania badań technicznych pojazdów.

1.       DOA/001       Okręgowa SKP

          POSiCZ Polmozbyt Jelcz S. A.

          55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wrocławska 10

          tel. (71) 3188474 lub 3819400 wew. 553

          NIP -    912-000-24-20  oskp@polmozbyt-jelcz.pl

 

2.       DOA/002      Okręgowa SKP

          TACH POL Laboratorium Pomiarowe

          55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Techników 33

          tel. (71) 3183633 lub 3188823  kom. 602798743

          NIP –   912-143-15-77

 

3.       DOA/003/P     CC D T E / d e f h

          PKS w Oławie S. A.

          55-200 Oława, ul. Opolska 50

          tel. (71) 3134081 lub 3813207  kom. 601170221

          NIP -  912-000-27-10   diagnostyka@pks.olawa.pl

 

4.       DOA/005        Okręgowa SKP

          AUTO-VALDI s.c. H.W. Kuriata

          55-200 Oława, ul. Kilińskiego 5

          tel. (71) 3139444

          NIP  -     912-17-97-634   kwwkuriata@o2.pl

 

5.      DOA/007         Okręgowa SKP

          AUTO MATUNIN Sp. z o.o.

          55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wrocławska 23

          tel. (71) 3188206 wew. 13

          NIP  -  912-16-37-913     j.wodzinski@automatunin.com.pl

 

6.      DOA/008           Okręgowa SKP

        AUTO-KURIATA s. c.  J.W.T. Kuriata, Tomasz Kuriata, Jan Kuriata

        55-200 Oława, ul. Kilińskiego 5

        tel. (71) 3139444

        NIP    -  912-14-13-875

 

 7.      DOA/009          Okręgowa  SKP

         AUTO – COMPLEX Sp. z o.o.

         55-200 Oława

         Stanowice ul. Klonowa 4

         tel. (71) 7220387

         NIP -   897-16-89-132      autocomplex.mail@gmail.com

 

 8.    DOA/010       Okręgowa  SKP

       AUTO – KURIATA  Jan Kuriata

       Godzikowice 111 E

       55-200 Oława       Tel. kom. 500566155

        NIP -   912-11-00-018

 

9.  DOA/011/P         A B T

      AUTO CENTRUM Elżbieta Jeżewska

      55-200 Oława, ul. Lipowa 1E

      Tel. (71) 3034383

      NIP -  912-12-79-394     autocentrum.olawa@wp.pl

 

Liczba odwiedzin : 2096
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 14:01:32
Czas publikacji: 2017-06-07 13:05:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych