Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu,
  2. dowód własności pojazdu,
  3. dowód rejestracyjny,
  4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
  5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
  6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
  7. tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  8. tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych albo konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

W przypadku braku:

  1. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
  2. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
75,00 zł karta pojazdu
18,50 zł nalepka kontrolna
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłaty za tablice rejestracyjne:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu (E)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

W tym przypadku wymagane są następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
2. dowód rejestracyjny pojazdu.

Opłaty za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

40,00 zł tablica samochodowa
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej (C)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 

INFORMACJA

dot. opłaty recyklingowej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz. 933) – art. 4 wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 1137 z późn. zm.) w  art. 72:

1) w ust. 1 uchyla się pkt. 9;
2) w ust. 2 uchyla się pkt 6.

Powyższa zmiana oznacza, że w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (wprowadzonego na terytorium kraju po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniającej, tj. po 1 stycznia 2016 r.) zostaje zniesiona opłata recyklingowa.

WYJĄTEK:

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed 1 stycznia 2016 r. konieczne będzie wpłacenie opłaty recyklingowej w wys. 500 zł i do wniosku o rejestrację pojazdu wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty.

Powyższe reguluje art. 10 ww. ustawy zmieniającej, który stanowi, cyt.: „Do rejestracji pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 72 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 pkt 6 ustawy zmienionej w art. 4 , w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.  

Ponadto w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: wprowadzono nowe brzmienie art. 4 tj.

Art. 4. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania pojazdu z magazynu lub przekazania innemu podmiotowi - w przypadku pojazdu wyprodukowanego na terytorium kraju;

2) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu;

3) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadzenie na terytorium kraju mogło nastąpić w różnych terminach, za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień najwcześniejszy.

Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym pojazd.

 

Liczba odwiedzin : 10214
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:47:22
Czas publikacji: 2018-10-16 10:42:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01