Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

 
  

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.
 
1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

pozwolenie na wytwarzanie odpadów (decyzja administracyjna).

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

dział 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) 2 egzemplarze wniosku, który powinien zawierać:
a) NIP i REGON,
b) wyszczególnienie rodzajów odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) przewidzianych do wytwarzania (zgodnie z klasyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów), z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,,
c) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
d) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
e) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
f) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów (położenie, oznaczenie geodezyjne działki, tytuł prawny do nieruchomości),
g) informacje określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- informację o tytule prawnym do instalacji,
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (wytwarzania odpadów),
- ocenę stanu technicznego instalacji,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji (wytwarzania odpadów) - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska,
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
2) do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
b) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
c) pełnomocnictwo wytwórcy odpadów w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 2 011 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.

W przypadku pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców opłata skarbowa od decyzji wynosi 506 zł.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej –, w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 1111
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 10:40:55
Czas publikacji: 2007-02-19 10:40:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych