Usuwanie drzew i krzewów z ustawy o ochronie przyrody 

 
  
Na podstawie ustawy dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 t.j.) starosta wydaje decyzje zezwalające na usunięcie z terenów nieruchomości stanowiących własność gminy drzew lub krzewów.

Zezwolenia wydawane są na wniosek posiadacza nieruchomości, na której znajdują się drzewa lub krzewy. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Za usunięcie drzew pobierana jest opłata (jeśli jest wymagana) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).


1. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrona Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 90 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 t.j.).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający dane:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
- tytuł prawny władania nieruchomością,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 941
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 08:23:00
Czas publikacji: 2008-11-07 08:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych