Wydanie zaświadczenia na przewozy własne 

 
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa   w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy    z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4;
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: marka,typ; rodzaj/przeznaczenie; numer rejestracyjny; numer VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

Do wglądu:

oryginały dokumentów załączonych do podania w kopii

Termin i sposób załatwienia:

Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi:

 1. Przewozem na potrzeby własne jest każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
  • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 2. Zaświadczenie na krajowy przewóz na potrzeby własne wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zaświadczenie wydaje się odrębnie na transport krajowy a odrębnie na transport międzynarodowy.
 4. Zaświadczenie na transport krajowy wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, zaświadczenie na transport międzynarodowy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na okres 5 lat.

Podstawa prawna:

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia wyżej wymienionego, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-05 08:46:04
Czas publikacji: 2015-07-28 11:08:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych