Ustalanie lini brzegu 

 
  

Starosta ustala linię brzegu dla:

a) wód niebędących morskimi wodami wewnętrznymi wraz z wodami Zatoki Gdańskiej oraz wodami morza terytorialnego,
b) wód niebędących wodami granicznymi lub śródlądowymi drogami wodnymi,

na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny.

Jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonywaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, ustalenie linii brzegu następuje w ramach postępowania zmierzającego do wydania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym w sprawach ustalenia linii brzegu jest w tym przypadku organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Agnieszka Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja ustalająca linię brzegu.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny,
2) załączniki:
a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający:
- opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu,
b) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:5000 albo 1:2000, z wykazaniem:
- punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
- granicy stałego porostu traw,
- krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
- proponowanej linii brzegu.
3) upoważnienie inwestora w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby,
4) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej..

5. Opłata skarbowe za załatwienie sprawy.

1) 10 zł za wydanie decyzji,
2) 17 zł za składane pełnomocnictwo albo upoważnieni
Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub na właściwy rachunek bankowy tego organu podatkowego.

6. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 35 kpa, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 745
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-11-20 12:31:30
Czas publikacji: 2007-11-20 12:31:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych