Zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

 
  

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z zm.) prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ww. ustawy organem ochrony środowiska właściwym do wydania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach innych niż zamknięte jest marszałek województwa dla:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25000 Mg,
  • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się (art. 45 ust.1):

  • osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  • osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
  • podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
  • posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
  • posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.);
  • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 niniejszej ustawy;
  • posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 niniejszej ustawy;

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek, który powinien zawierać::
a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
b) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania,
c) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
d) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
e) wskazanie miejsca i sposobu  magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
f) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
g) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
h) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
i) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
j) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym
ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
k) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
l) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,
m) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
n) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2) w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów wymagane jest określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
3) w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania odpadów – m.in. wskazanie metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania (art. 95 ust. 9 w/w ustawy),
4) w przypadku zezwoleń dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – m.in. informacje o toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów (art. 98 ust. 1 w/w ustawy),
5) pełnomocnictwo wytwórcy odpadów w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 616 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Termin jest uzależniony od zajęcia stanowiska przez wójtów, burmistrzów, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 897
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 10:55:14
Czas publikacji: 2007-02-19 10:55:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych