Usuwanie drzew i krzewów z ustawy o transporcie kolejowym 

 
  
Na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zm.) starosta wydaje decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku gdy drzewa lub krzewy utrudniają widoczność sygnałów i pociągów, lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują powstawanie zasp śnieżnych. Zezwolenia wydawane są na wniosek zarządcy. Decyzję wykonuje zarządca.


1. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy.

Piotr Łuciw – Naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 56 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 ze zm.).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Wniosek spełniający wymagania odnośnie podania określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1635) nie podlega opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 850
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 08:25:00
Czas publikacji: 2008-11-07 08:25:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych