Pozwolenia zintegrowane 

 
  
Pozwolenia zintegrowane wydaje starosta, z zastrzeżeniem właściwości marszałka w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pozwolenia zintegrowane wymagane są dla instalacji, których funkcjonowanie może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności nie mogą przekraczać granicznych wielkości emisyjnych – dodatkowe standardy emisyjne.
Instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmowane są jednym pozwoleniem.
Pozwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż 10 lat.


1. Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Piotr Łuciw – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska),  

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska (w zakresie ustawy o odpadach),

Agnieszka
Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska (w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska),

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska (w zakresie ustawy o odpadach).

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – pozwolenie zintegrowane.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zwanej dalej POŚ.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Wniosek o wydanie pozwolenia zawierający dane:     
- oznaczenie prowadzącego instalację – adres zamieszkania lub siedziby,   
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- informacje o tytule prawnym do instalacji,
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
- ocenę stanu technicznego instalacji,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
- informację o energii wykorzystanej lub wytwarzanej przez instalację,
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
- informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
- wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie –, również proponowany termin zakończenia tych działań,
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska,
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
- czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,  
- określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
- opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
- określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
- aktualny stan jakości powietrza,
- określenie warunków meteorologicznych,
- wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien także zawierać informacje określone w art. 208 ustawy POŚ:
- o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
- o stniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
- o proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu zakładu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 POŚ, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
- o proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
- o proponowanej ilości pobieranej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 POŚ,
- o proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1 POŚ,
- o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a POŚ,
- uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3 POŚ, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań,
- opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

W informacji, o której mowa w art. 208 ust. 2 pkt 1 lit. c POŚ, proponowane poziomy hałasu poza zakładem powinny być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 POŚ.

Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z realizacją działań w okresie, na który ma być wydane pozwolenie, informacja, o której mowa w art. 184 ust. 2 pkt 15 POŚ, zawiera:

- wskazanie i opis proponowanych działań,
- harmonogram realizacji działań w okresie obowiązywania pozwolenia, w przypadku planowanej realizacji określonego działania w okresie dłuższym niż rok, jest wymagane wskazanie etapów tego działania w okresach nie dłuższych niż roczne oraz terminów realizacji tych etapów,
- przewidywane koszty realizacji poszczególnych działań,
- plan finansowania poszczególnych działań,
- wskazanie uwarunkowań technicznych i ekonomicznych uzasadniających proponowany harmonogram realizacji działań.
Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach.

Do wniosku dołącza się:  
- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
- zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
- pełnomocnictwo prowadzącego instalację w przypadku występowania w jego imieniu przez inne osoby.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 POŚ, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich, w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego, chyba że obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 426 ust. 4 pkt 2 POŚ. Do wniosku powinna być załączona także poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

5. Opłata za załatwienie sprawy.  

1) Opłata rejestracyjna nie wyższa niż 3 000 EURO.
Wysokość opłat rejestracyjnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
2) Opłata skarbowa w wysokości:
decyzja: 2 011 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - pl. Powstańców Warszawy  1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 1021
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 08:58:00
Czas publikacji: 2008-11-07 08:58:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych