Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Oławie. 

 
 

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Aby otrzymać wpis do ewidencji należy:

  • Złożyć podanie o dokonanie wpisu.

Do podania należy dołączyć:

a) imię i nazwisko osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego-profil kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- nazwę zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnym przepisami,

d) statut szkoły lub placówki,

e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

f) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia:

30 dni od daty złożenia podania

Do pobrania:

 

 


 

Liczba odwiedzin : 1397
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-12-10 08:34:39
Czas publikacji: 2017-10-30 11:33:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych