Przyjmowanie zgłoszeń instalacji 

 
  
Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu staroście (nie dotyczy to zwykłego korzystania ze środowiska, jak również eksploatacji instalacji, stanowiącej przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe).

W przypadku, gdy instalacja służy do zwykłego korzystania ze środowiska, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz (prezydent).

Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, gdy organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu.

Wykaz instalacji wymagających zgłoszenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.


1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Agnieszka Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Przyjęcie zgłoszenia.

3. Podstawa prawna przyjęcia zgłoszenia.

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Dokument zgłoszenia instalacji zawierający następujące dane:
- oznaczenie prowadzącego instalację – adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Opłata za załatwienie sprawy.

zgłoszenie: 120 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

Zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

7. Tryb odwoławczy.

Przepisy prawa nie przewidują trybu odwoławczego, gdyż zgłoszenie ma charakter informacyjny. W przypadku wniesienia przez Starostę sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu – pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Liczba odwiedzin : 1022
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 09:00:00
Czas publikacji: 2008-11-07 09:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych