Rejestracja pojazdu zabytkowego 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu,
  2. dowód własności pojazdu,
  3. dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pojazdu o braku dowodu rejestracyjnego, złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  4. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
  5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu zabytkowego, co do zgodności z warunkami technicznymi z okręgowej stacji kontroli pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu,
  6. tablice rejestracyjne.

Dokumenty do wglądu:

  1. dowód osobisty,
  2. aktualna polisa OC

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
75,00 zł karta pojazdu
18,50 zł nalepka kontrolna
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłaty za tablice rejestracyjne:

100,00 zł samochodowe
50,00 zł motocyklowe
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu (E)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 935
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:52:56
Czas publikacji: 2018-10-16 10:49:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01