Rejestracja pojazdu marki „SAM” 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37
tel. 71 301 15 50

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o rejestrację pojazdu,
  2. oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu,
  3. dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł nalepka kontrolna
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

Opłaty za tablice rejestracyjne:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 30 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację należy dopełnić formalności związanych ze skierowaniem pojazdu na nabicie numeru podwozia, nadwozia lub ramy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1043
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-02 13:43:43
Czas publikacji: 2018-10-16 10:53:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01