Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

 
 

Miejsce załątwienia sprawy

Wydział Komunikacji - II piętro, pokój 212
tel. 71 301 15 56

Kto może załątwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  2. dowód rejestracyjny
  3. karta pojazdu, jeśli była wydana
  4. tablice rejestracyjne

Do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

Opłata za wycofanie pojazdu z ruchu:
80,00 zł - na okres 2 miesięcy
4 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 3 do 12 miesięcy
2 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł – za każdy kolejny miesiąc w przedziale od 25 do 48 miesięcy
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czasowe wycofanie pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
2. ciągniki samochodowe,
3. pojazdy specjalne,
4. autobusy.

Organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2856 ze zm.)
 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1141
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:37:42
Czas publikacji: 2018-03-01 08:40:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych