Zezwolenia - handel uprawnieniami do emisji 

 
  
Starosta jest organem właściwym do wydawania zezwoleń upoważniających do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Zezwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane jest w przypadku prowadzenia instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.


1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Agnieszka Truskawiecka – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu;
- adres zakładu, na terenie którego jest eksploatowana instalacja objęta systemem;
- informację o tytule prawnym do instalacji;
- informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
- określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem;
- określenie czasu, na jaki ma zostać wydane zezwolenie;
- liczbę uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego w rozbiciu na poszczególne lata.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
- kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
- plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 56 ust. 1, sporządzony w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych;
- kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji lub potwierdzenie dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji, w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane;
- kopię decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.10)), dopuszczającej do eksploatacji urządzenie wchodzące w skład instalacji objętej takim dozorem;
- kopię informacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest ona przewidywana.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

Zezwolenie: 82 zł. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do minstra właściwego do spraw środowiska. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Liczba odwiedzin : 736
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-11-07 09:04:00
Czas publikacji: 2008-11-07 09:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych