Kierowanie na nabicie numeru podwozia, nadwozia lub ramy 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - II piętro, pokój 212
tel. 71 301 15 44

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek skałada właściciel pojazdu.

Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

 1. zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
 2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, opis techniczny, rysunek techniczny, 4 zdjęcia – dotyczy w/w punktu 1
 2. dowód własności ramy lub podwozia pojazdu – dotyczy w/w punktu 2
 3. dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu – dotyczy w/w punktu 3
 4. dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu – dotyczy w/w punktu 4
 5. prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu – dotyczy w/w punktu 5
 6. opinia rzeczoznawcy samochodowego – dotyczy w/w punktu 6 i 7
 7. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu z warunkami technicznymi – dotyczy w/w punktu 7
 8. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany – dotyczy wszystkich w/w punktów
 9. kartę pojazdu, jeżeli była wydana – dotyczy wszystkich w/w punktów

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o skierowaniu na nabicie numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowej dokonać można w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Oławie Nr 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skierowanie na nabicie numeru podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)
 

Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:40:48
Czas publikacji: 2018-01-10 13:50:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych