Wyrejestrowanie pojazdu 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku demontażu pojazdu:

1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
2. zaświadczenie o demontażu pojazdu,
3. dowód rejestracyjny,
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
5. tablice (tablicę) rejestracyjne,
6. dodatkowa tablica rejestracyjna, jeżeli była wydana.

W przypadku kradzieży pojazdu:

1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
2. oświadczenie właściciela dotyczące kradzieży pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
3. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
4. dowód rejestracyjny,
5. karta pojazdu, jeżeli była wydana.

W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:

1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
2. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
2. dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
3. dowód rejestracyjny,
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
5. tablice (tablicę) rejestracyjne,
6. dodatkowa tablica rejestracyjna, jeżeli była wydana.

W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu:

1. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
2. dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
3. dowód rejestracyjny,
4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
5. tablice (tablicę) rejestracyjne,
6. dodatkowa tablica rejestracyjna, jeżeli była wydana.

7. dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Oławie Nr 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 15 min

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

1. odzyskanego po kradzieży,
2. zabytkowego,
3. unikatowego,
4. ciągnika i przyczepy rolniczej,
5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania: 

Liczba odwiedzin : 8707
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:58:38
Czas publikacji: 2018-10-16 10:54:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01