Zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów 

 
  

Zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska jest jednym z warunków uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów.
Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów zatwierdza, w drodze decyzji:

1) marszałek województwa – dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,
2) starosta - dla pozostałych przedsięwzięć.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach istnieje możliwość przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli wyrazi ona zgodę na przyjęcie wszystkich warunków zawartych w decyzji zatwierdzającej.

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek, który powinien zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów,
b) określenie typu składowiska odpadów,
c) określenie, czy na tym składowisku, jeżeli nie jest to składowisko odpadów niebezpiecznych, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,
d) rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na tym składowisku,
e) wskazanie kwalifikacji kierownika i pracowników składowiska odpadów,
f) wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów (np. kompaktor, spychacz, waga, brodzik dezynfekcyjny, środki transportu),
g) wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych,
h) określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,
i) określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,
j) określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,
k) określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,
l) określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,
m) określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań,
n) określenie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów.
2) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 505 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 768
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 10:30:33
Czas publikacji: 2007-02-19 10:30:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych