Zgłoszenie zbycia pojazdu 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

  1. oświadczenie o zbyciu pojazdu,
  2. kopia dokumentu przeniesienia prawa własności lub jego drugi egzemplarz.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 10 min

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

W przypadku zbycia pojazdu właściciel jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

W przypadku zawiadomienie o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 6826
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 10:00:07
Czas publikacji: 2018-06-27 13:39:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych