Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części 

 
  

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, w drodze decyzji:

1) marszałek województwa – dla  przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska,
2) starosta – dla pozostałych przedsięwzięć

po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów, o której mowa powyżej nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części określa:

1) techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
2) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów,
3) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów,
4) warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.


1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zatwierdzenie eksploatacji składowiska odpadów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek, który powinien zawierać:
a) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
b) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów,
c) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.
2) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 82 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy..

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 743
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 10:24:07
Czas publikacji: 2007-02-19 10:24:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych