Zezwolenie na transport odpadów 

 
  

Prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (T. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z zm.).
Zezwolenie wydaje starosta – właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat lub do czsu utworzenia rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z zm.).

1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy.

Jadwiga Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska.

Aneta Słabicka - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska

2. Rozstrzygnięcie administracyjne (sposób załatwienia sprawy).

Decyzja administracyjna – zezwolenie na transport odpadów.

3. Podstawa prawna rozstrzygnięcia administracyjnego.

Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (T. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z zm.).

4. Wymogi formalne i materialnoprawne.

1) wniosek, który powinien zawierać:
a) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu, w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy starosta może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
b) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
c) sposób i środki transportu odpadów,
d) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
e) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.
2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy posiadacz odpadów ustanowi pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

5. Opłata skarbowa za załatwienie sprawy.

decyzja - 616 zł gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Oławie lub przelewem bankowym na konto tego Urzędu.
Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 złotych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

6. Termin załatwienia sprawy.

W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

7. Tryb odwoławczy.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Liczba odwiedzin : 1367
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-02-19 11:03:38
Czas publikacji: 2007-02-19 11:03:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych