Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą danych 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 214
tel. 71 301 15 20
tel. 71 301 15 37

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

1. wniosek o rejestrację pojazdu,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. tablice rejestracyjne,
5. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:

1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego.

W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym:

1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,
2. dowód własności podwozia lub ramy,
3. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
4. dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:

1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,
2. dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
3. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

W przypadku zgłoszenia zmiany danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikających ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych:

1. wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę danych,
2. dowód rejestracyjny pojazdu,
3. oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC

Opłaty w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

13,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
75,00 zł wtórnik karty pojazdu
18,50 zł nalepka kontrolna
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej (D)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu (E)

Opłaty za tablice rejestracyjne w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego:

80,00 zł samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
1 000,00 zł oplata za tablice indywidualne 500,00 zł / 1 szt.

Opłaty w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym:

54,00 zł dowód rejestracyjny
18,50 zł pozwolenie czasowe
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 25 minut

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

O zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nie przekraczającym 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 

 

Liczba odwiedzin : 6232
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-08-12 15:08:20
Czas publikacji: 2018-10-16 10:56:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: 2018-10-01