Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.227.2017

MIESZKAŃCY
POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 13 00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat  porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 27 września br.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej  Sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2017,
 2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasto Oława,
 3. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oławie przeprowadzenia kontroli w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Oławie,
 5. w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 6. stwierdzającej przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie oraz włączenie Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Oławie do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Oławie,
 7. stwierdzającej przekształcenie Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Oławie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną Nr 2 w Oławie wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Oławie,
 8. stwierdzającej przekształcenie Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Oławie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie w ośmioletnią Szkolę Podstawową Specjalną Nr 3 w Oławie wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie,
 9. stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Oławski w branżowe szkoły I stopnia,
 10. stwierdzającej przekształcenie z mocy prawa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Oławie w trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Oławie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. D ustawy – Prawo Oświatowe.
 1. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Oławie, członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oławskiego oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., przedstawione przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie oraz Starostę Oławskiego.
 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Józef Hołyński

 

2017-10-19 13:20:19
Informacja

OKZ.523.2.2017

WYNIKI  KONSULTACJI

DOTYCZĄCE

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

Od dnia 22.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r. został przekazany do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Do dnia 09.10.2017 r. do godz. 15 30 wpłynęły trzy wnioski z opiniami i uwagami dotyczącymi powyższego projektu programu.

Wnioski zostały złożone przez Fundację „Pomaluj mi świat”. Wnioskowano w Rozdziale VI § 7  „Priorytetowe zadania publiczne” o rozszerzenie w  pkt. 3) lit. b wspieranie procesów edukacyjnych poprzez dodanie zwrotu „oraz rozwijających umiejętności liderskie”, w pkt. 4) lit. a) zamianę  zapisu „dla osób z problemami zdrowia psychicznego” w zapis „dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz w pkt 5) lit. a) w zakresie prowadzenia różnych form terapii dla osób niepełnosprawnych poprzez dodanie „pedagogicznej”.

Zarząd Powiatu w Oławie na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r. przyjął propozycje zmian zaproponowane przez organizację w zakresie VI § 7  „Priorytetowe zadania publiczne” o rozszerzenie w  pkt. 3) lit. b oraz pkt 5) lit. a) i zapisał je w Programie współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

                                                                                         Starosta Oławski

Zdzisław Brezdeń

 

2017-10-17 07:47:55
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oławskiego z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej oraz ustalenia stawek opłat za udostępnianie na inne cele.

Do pobrania:

2017-06-19 14:43:52
CAŁODOBOWA POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Z początkiem 2017 roku uruchomiony został całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon o numerze 800-12-00-02. To Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które mogą uzyskać telefoniczną pomoc psychologiczną i prawną - w języku polskim, angielskim i rosyjskim, ale także uzyskać pomoc przez komunikator Skype, w tym osoby posługujące się językiem migowym oraz przy wykorzystaniu e-maila.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. telefon, oferuje:

 • konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje prawne – poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 – 21.00, (tel. 22/666-28-50), środy w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje dla przedstawicieli służb – środy w godz. 10.00 – 13.00 (tel. 22/250-63-12)
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 (pogotowie.niebieska.linia) – także dla osób posługujących się językiem migowym;
 • porady e-mailoweniebieskalinia@niebieskalinia.info
2017-04-07 12:25:56
Informacja

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski

2017-02-23 10:09:08
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2016 roku

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014  Poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

2017-01-18 07:36:00
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2016.

 

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, Poz. 1414, z późn. zm.) informuję, że w roku 2016 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.   

2017-01-18 07:34:20
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oławski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Oławski ustalił punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15, pokój nr 10.

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Wtorki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Środy: od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Piątki: od godz. 14.00 do 18.00

Drugi z punktów zorganizowany będzie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, Prowadzenie tego punktu powierzone zostanie organizacji pozarządowej

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 8.00 do 12.00,
 • Wtorki: od godz. 15.00 do 19.00
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.00 do 12.00
 • Piątk: od godz. 8.00 do 12.00

W przypadku niewyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu, punkt ten również będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Trzeci z punktów obsługiwany będzie przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zorganizowany zostanie w dwóch lokalizacjach:

 • w Gminie Domaniów w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a,
 • w Gminie Oława, ul. Nowodojazdowa 9, pokój nr 4

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej mocy prawnej to:

Gmina Domaniów:

 • Poniedziałki: od godz. 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a

Gmina Oława

 • Poniedziałek: od godz. 11.30 do 15.30
 • Wtorki: od godz. 11.30 do 15.30
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.30 do 12.30

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

2015-11-19 09:23:15
Informacja

 HOTSPOT na terenie Starostwa Powiatowego.

    Na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie z dniem 1 sierpnia 2009r. uruchomiony został HOTSPOT, czyli punkt bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Strefa bezpłatnego bezprzewodowego Internetu obejmuje swoim zasięgiem około 100m od punktu nadawczego, usytuowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego.
W tej strefie możliwe jest m.in. korzystanie z poczty e-mail i przeglądanie stron internetowych. Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu wystarczy mieć komputer wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową (WiFi). Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z różnorodnego przepływu informacji.
Życzę miłego korzystania.

                        Marek Szponar
                        Starosta Oławski
Login do systemu: spolawa
Hasło do systemu: spolawa

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany hasła, aktualne hasła dostępu będą dostępne w Biurze Obsługi Interesanta.
2009-08-05 12:06:46