Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.259.2018

MIESZKAŃCY

POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 września 2018 r. o godz. 13 00  w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 sierpnia br.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 przedstawiona przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia tut. Starostwa – Panią Małgorzatę Łagowską,
 4. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 przedstawiona przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia tut. Starostwa – Panią Małgorzatę Łagowską,
 5. Informacja Starosty Oławskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oławskiego wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego za I półrocze 2018 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 8. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego za rok 2018,

1) w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Oławskiego,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oławski,
3)  zmieniająca Uchwałę XLIII/220/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego,
4) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Oławskiego,
5) zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Oławie Nr XLII/231/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku,
6) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
7) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
8) w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Oławie nadanego Uchwalą Nr XLVII/283/2006 Rady Powiatu Oławskiego z dnia 31 maja 2006 r.,
9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Józef Hołyński

 

2018-09-21 13:27:43
Zawiadomienie

Zawiadomień o podjętych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 98/2 AM-1 w obrębie Marszowice gmina Oława z działką nr 96 AM-1

2018-09-20 07:43:23
INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) przyjął Program „Czyste Powietrze”, który skierowany jest
do właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na realizację przez narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Główne założenia Programu są następujące:

 • Finasowanie Programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów.
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
 • Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:

- ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
- wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.
- instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
- pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
- kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.)

Nabór wniosków rozpocznie się już 19 września br. Wnioski będzie przyjmował WFOŚiGW we Wrocławiu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NFOSiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,5,program-czyste-powietrze-spotkania-informacyjne-we-wszystkich-gminach-w-polsce.html

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1286,program-priorytetowy-czyste-powietrze

2018-09-18 11:11:46
Informacja

Oława, 13.09.2018 r.

OKZ.523.1.2018

Informujemy, że od dnia 25.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. na stronie internetowej http://www.bip.starostwo.olawa.pl (zakładka „Aktualności”) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oławie zostanie umieszczony projekt Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Oławie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego (Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010 r.).

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażania opinii lub składania uwag na piśmie. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania tej organizacji.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z następującymi osobami:

 1. Małgorzata Łagowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 49)
 2. Elżbieta Semko – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (tel. 71 301 15 68).

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-09-14 13:23:18
Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu w miesiącu WRZESIEŃ:

KOMISJA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO -
posiedzenie  18 września 2018 r. o godz. 17 00

KOMISJA FINANSÓW, PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO -
posiedzenie 18 września 2018 r. o godz. 16 00  

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ -
posiedzenie 20 września 2018 r. o godz. 16 00

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA -
posiedzenie 19 września 2018 r. o godz. 16 00  

Sporządziła:
Natalia Borecka

2018-09-11 12:06:50
Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK o utrudnieniach w realizacji zamówień oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski

Informuję, że w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, od dnia 9 sierpnia 2018r. bazy BDOT500 i GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, nie będą aktualizowane, aż do momentu zakończenia wyżej wymienionych prac.

Może to powodować utrudnienia w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK
Natalia Wolniewicz-Chłopaś

2018-08-03 13:34:34
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248 z późn. zm.) informuję, że w roku 2017 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.     

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-02-14 16:43:32
Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2017 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017  Poz. 1123 tj.) informuję, iż w 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski  

2018-02-14 16:42:09
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2018 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 15 marca 2018 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2018 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
  - dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
  - zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Do pobrania:

2017-12-29 13:09:41
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oławskiego z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej oraz ustalenia stawek opłat za udostępnianie na inne cele.

Do pobrania:

2017-06-19 14:43:52