Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Starosty Oławskiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1389 ze zm.) zwracam się z prośbą do użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu oławskiego o przekazywanie informacji o pomnikach (w tym: kopcach, obeliskach, kolumnach, rzeźbach, posągach, popiersiach, kamieniach pamiątkowych, płytach i tablicach pamiątkowych, napisach i znakach) upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, kwalifikujących się do usunięcia.

Informacji należy udzielić do dnia 2 lutego 2018 r. wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentami wskazującymi na datę wzniesienia i szacunkowymi kosztami likwidacji na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława bądź mailowo: info@starostwo.olawa.pl.

Z up. Starosty – Wicestarosta Bożena Worek

2018-01-23 09:16:46
Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
- posiedzenie 23 stycznia o godz. 16.00.

KOMISJA FINANSÓW, PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
- posiedzenie  24 stycznia o godz. 16.00.

KOMISJA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
- posiedzenie 24  stycznia o godz. 16.45   

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
- posiedzenie 25 stycznia o godz. 16.00.


2018-01-16 14:32:49
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2018 w zakresie:

 

 

 1. 1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

-       organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,

-       wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych
i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota w zł

 

 

1

 

Stowarzyszenie Sportu

i Rekreacji Arawashi

Powiatowa Liga Karate

III edycja

 

7 000,00

 

4

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Oławie

Organizacja mistrzostw powiatu dla szkół podstawowych i szkół

ponadgimnazjalnych

w wybranych dyscyplinach sportowych

40 000,00

 

7

 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

XIX Dolnośląskie Igrzyska LZS

i Mieszkańców Wsi i Miast

33 000,00

 

2

 

Ludowy Klub Piłki Ręcznej                „Moto-Jelcz Oława”

Całoroczne szkolenie dzieci

i młodzieży w piłkę ręczną

w „HANDBALL ACADEMY” oraz udział drużyn w rozgrywkach Ligowych w Piłkę Ręczną prowadzoną przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej

 

10 000,00

 

3

Międzyszkolny Klub Sportowy „Swim Academy Termy Jakuba”  Oława 

Reprezentowanie Powiatu Oławskiego w zawodach pływackich w 2018 r.

8 000,00

 

6

 

Klub Sportowy „Moto-Jelcz Oława”

Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci

i młodzieży

7 000,00

 

5

Miejski Klub Sportowy „Czarni„ Jelcz-Laskowice

Wokół piłki kręci się wszystko- Upowszechnienie  gry w piłkę nożną

5 000,00

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania                                                               110 000,00

         

 

 1. 2.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

-       rehabilitacja ruchowa,

-       poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich rodzin,

-       organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji
np. w formie półkolonii

następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota w zł

10

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Krok ku lepszej przyszłości – rehabilitacja ruchowa dla dzieci niepełnosprawnych

20 000,00

 

 

11

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Mój terapeuta koń- zajęcia hipoterapeutyczne

10 000,00

 

 

12

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”

Tęczowy dom- rehabilitacja domowa”-

10 000,00

 

13

Fundacja „Pomaluj mi świat”

Centrum wzmacniania rodzin

25 000,00

 

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania                                                            65 000,00

 

 1. 3.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

-       poradnictwo i terapia rodzinna,

-       prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego

następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

kwota w zł

 

8

Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Matki Pocieszenia

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Oławie

25.000,00

 

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania                                                           25 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-01-12 13:51:47
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie promocji zatrudnienia, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2018.

Do pobrania:

2018-01-11 09:58:02
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

OKZ.524.4.2017

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie promocji zatrudnienia, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: malgorzata.lagowska@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2018 – III konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 14.00.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2018-01-05 11:00:29
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2018 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 15 marca 2018 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2018 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
  - dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
  - zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Do pobrania:

2017-12-29 13:09:41
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oławskiego z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej oraz ustalenia stawek opłat za udostępnianie na inne cele.

Do pobrania:

2017-06-19 14:43:52
CAŁODOBOWA POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Z początkiem 2017 roku uruchomiony został całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon o numerze 800-12-00-02. To Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które mogą uzyskać telefoniczną pomoc psychologiczną i prawną - w języku polskim, angielskim i rosyjskim, ale także uzyskać pomoc przez komunikator Skype, w tym osoby posługujące się językiem migowym oraz przy wykorzystaniu e-maila.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. telefon, oferuje:

 • konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje prawne – poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 – 21.00, (tel. 22/666-28-50), środy w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje dla przedstawicieli służb – środy w godz. 10.00 – 13.00 (tel. 22/250-63-12)
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 (pogotowie.niebieska.linia) – także dla osób posługujących się językiem migowym;
 • porady e-mailoweniebieskalinia@niebieskalinia.info
2017-04-07 12:25:56
Informacja

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski

2017-02-23 10:09:08
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2016 roku

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014  Poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

2017-01-18 07:36:00