Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sesja Rady Powiatu

Rada Powiatu w Oławie
BR.0002.6.2019

MIESZKAŃCY
POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Ślubowanie radnego Rady Powiatu w Oławie.
III. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 27 lutego br.
IV. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Oławie na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w 2018 roku.
V. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego na rok 2019,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
 3. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Oławie Nr V/35/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku,
 4. w sprawie zmian składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Oławie,
 5. w sprawie zmian składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Oławie

VII. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
VIII. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Tadeusz Kułakowsk

2019-03-21 19:44:21
Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 59/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 60/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie.

Uchwała Zarządu Powiatu nr 61/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

2019-03-18 11:53:12
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2019 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie
do 15 marca 2019 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2019 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
 1. dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
 2. zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Wzory wniosków i załączników do pobrania poniżej.

2019-01-02 11:50:50
Dotacje na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2019 roku rusza kolejna edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, umożliwiającego uzyskanie dotacji na zakup i montaż instalacji przyjaznych dla środowiska. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych
na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie można składać w terminie
do 31 marca 2019 r.

Dofinansowane mogą być wyłącznie instalacje zlokalizowane w powiecie oławskim, obejmujące:

 • instalacje solarne,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompy ciepła.

Według przyjętych założeń, dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje będą udzielane w wysokości nie przekraczającej 30 % całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji, nie większej jednak niż:

 • 3 000 złotych - w przypadku instalacji solarnej,
 • 5 000 złotych - w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
 • 7 000 złotych - w przypadku kotła na biomasę,
 • 9 000 złotych - w przypadku pompy ciepła.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 31 marca 2019 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • dokonać zakupu i montażu instalacji objętej dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów zakupu i montażu instalacji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych. Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Do głównych celów programu należą: poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska
oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Wzory wniosków i załączników do pobrania poniżej.

2019-01-02 11:38:33
Zawiadomienia

Do pobrania:

2018-11-23 13:39:37
Informacja

Oława, dnia 20 listopada 2018 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, została utworzona inicjalna baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), o której mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1) Ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).

Wyżej wymienione bazy danych zostały utworzone w wyniku realizacji zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Bazy danych są aktualizowane na bieżąco i nie ma już utrudnień w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Do pobrania:

2018-11-20 14:48:40
Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK o utrudnieniach w realizacji zamówień oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski

Informuję, że w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, od dnia 9 sierpnia 2018r. bazy BDOT500 i GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, nie będą aktualizowane, aż do momentu zakończenia wyżej wymienionych prac.

Może to powodować utrudnienia w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK
Natalia Wolniewicz-Chłopaś

2018-08-03 13:34:34
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248 z późn. zm.) informuję, że w roku 2017 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.     

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-02-14 16:43:32
Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2017 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017  Poz. 1123 tj.) informuję, iż w 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski  

2018-02-14 16:42:09
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2018 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 15 marca 2018 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2018 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
  - dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
  - zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Do pobrania:

2017-12-29 13:09:41