Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Zawiadomienie o podjętych czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 21, AM-1 w obrębie Jaczkowice , gmina Oława.

2019-02-05 12:00:02
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2019 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie
do 15 marca 2019 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2019 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
 1. dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
 2. zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Wzory wniosków i załączników do pobrania poniżej.

2019-01-02 11:50:50
Dotacje na zakup i montaż instalacji zaliczanych do odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2019 roku rusza kolejna edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, umożliwiającego uzyskanie dotacji na zakup i montaż instalacji przyjaznych dla środowiska. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych
na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie można składać w terminie
do 31 marca 2019 r.

Dofinansowane mogą być wyłącznie instalacje zlokalizowane w powiecie oławskim, obejmujące:

 • instalacje solarne,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompy ciepła.

Według przyjętych założeń, dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje będą udzielane w wysokości nie przekraczającej 30 % całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji, nie większej jednak niż:

 • 3 000 złotych - w przypadku instalacji solarnej,
 • 5 000 złotych - w przypadku instalacji fotowoltaicznej,
 • 7 000 złotych - w przypadku kotła na biomasę,
 • 9 000 złotych - w przypadku pompy ciepła.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 31 marca 2019 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • dokonać zakupu i montażu instalacji objętej dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów zakupu i montażu instalacji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych. Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Do głównych celów programu należą: poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska
oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Wzory wniosków i załączników do pobrania poniżej.

2019-01-02 11:38:33
Zawiadomienia

Do pobrania:

2018-11-23 13:39:37
Informacja

Oława, dnia 20 listopada 2018 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, została utworzona inicjalna baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), o której mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1) Ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).

Wyżej wymienione bazy danych zostały utworzone w wyniku realizacji zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Bazy danych są aktualizowane na bieżąco i nie ma już utrudnień w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Do pobrania:

2018-11-20 14:48:40
Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK o utrudnieniach w realizacji zamówień oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski

Informuję, że w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, od dnia 9 sierpnia 2018r. bazy BDOT500 i GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, nie będą aktualizowane, aż do momentu zakończenia wyżej wymienionych prac.

Może to powodować utrudnienia w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK
Natalia Wolniewicz-Chłopaś

2018-08-03 13:34:34
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248 z późn. zm.) informuję, że w roku 2017 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.     

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-02-14 16:43:32
Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2017 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017  Poz. 1123 tj.) informuję, iż w 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski  

2018-02-14 16:42:09
Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2 stycznia 2018 roku rusza I edycja programu mającego na celu wspieranie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych na inwestycje proekologiczne, wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 15 marca 2018 r.

Dotacje stanowią refundacje części kosztów poniesionych przez inwestora na inwestycje objęte dofinansowaniem, obejmujące:

 • koszt demontażu przestarzałego źródła ciepła zasilanego paliwem gazowym, olejowym, stałym, w tym biomasą,
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła – kotła o mocy nieprzekraczającej 20 kW,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.

Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim.

Dotacje udzielane będą w wysokości nieprzekraczającej 30 % całkowitych kosztów inwestycji, obejmujących demontaż przestarzałego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego urządzenia lub wyłącznie zakup i montaż nowego urządzenia:

 • nie więcej niż 4 000 złotych w przypadku kotła gazowego,
 • nie więcej niż 3 000 złotych w przypadku kotła olejowego,
 • nie więcej niż 2 500 złotych w przypadku kotła na paliwo stałe, w tym biomasę.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikami (wg ustalonych wzorów) w terminie do 15 marca 2018 roku,
 • zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,
 • opcjonalnie:
  - dokonać zakupu i montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
  lub
  - zlikwidować przestarzałe źródło ciepła i dokonać zakupu oraz montażu źródła ciepła objętego dofinansowaniem,
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,
 • przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów inwestycji, nastąpi po kontroli realizacji zadania, przeprowadzonej przez pracownika Starostwa i przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Umowy z beneficjentami zawierane będą po weryfikacji wniosków przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie, nr tel.: 71-301-15-72 , 71-301-15-26.

Do pobrania:

2017-12-29 13:09:41
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oławskiego z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej oraz ustalenia stawek opłat za udostępnianie na inne cele.

Do pobrania:

2017-06-19 14:43:52
CAŁODOBOWA POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Z początkiem 2017 roku uruchomiony został całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon o numerze 800-12-00-02. To Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które mogą uzyskać telefoniczną pomoc psychologiczną i prawną - w języku polskim, angielskim i rosyjskim, ale także uzyskać pomoc przez komunikator Skype, w tym osoby posługujące się językiem migowym oraz przy wykorzystaniu e-maila.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obsługiwany jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. telefon, oferuje:

 • konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje prawne – poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 – 21.00, (tel. 22/666-28-50), środy w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800-12-00-02),
 • konsultacje dla przedstawicieli służb – środy w godz. 10.00 – 13.00 (tel. 22/250-63-12)
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 (pogotowie.niebieska.linia) – także dla osób posługujących się językiem migowym;
 • porady e-mailoweniebieskalinia@niebieskalinia.info
2017-04-07 12:25:56
Informacja

Uchwała Nr XXIX/151/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski

2017-02-23 10:09:08
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2016 roku

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014  Poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

2017-01-18 07:36:00
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2016.

 

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, Poz. 1414, z późn. zm.) informuję, że w roku 2016 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.   

2017-01-18 07:34:20
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oławski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Oławski ustalił punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15, pokój nr 10.

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Wtorki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Środy: od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Piątki: od godz. 14.00 do 18.00

Drugi z punktów zorganizowany będzie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, Prowadzenie tego punktu powierzone zostanie organizacji pozarządowej

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 8.00 do 12.00,
 • Wtorki: od godz. 15.00 do 19.00
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.00 do 12.00
 • Piątk: od godz. 8.00 do 12.00

W przypadku niewyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu, punkt ten również będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Trzeci z punktów obsługiwany będzie przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zorganizowany zostanie w dwóch lokalizacjach:

 • w Gminie Domaniów w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a,
 • w Gminie Oława, ul. Nowodojazdowa 9, pokój nr 4

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej mocy prawnej to:

Gmina Domaniów:

 • Poniedziałki: od godz. 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a

Gmina Oława

 • Poniedziałek: od godz. 11.30 do 15.30
 • Wtorki: od godz. 11.30 do 15.30
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.30 do 12.30

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

2015-11-19 09:23:15
Informacja

 HOTSPOT na terenie Starostwa Powiatowego.

    Na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie z dniem 1 sierpnia 2009r. uruchomiony został HOTSPOT, czyli punkt bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Strefa bezpłatnego bezprzewodowego Internetu obejmuje swoim zasięgiem około 100m od punktu nadawczego, usytuowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego.
W tej strefie możliwe jest m.in. korzystanie z poczty e-mail i przeglądanie stron internetowych. Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu wystarczy mieć komputer wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową (WiFi). Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z różnorodnego przepływu informacji.
Życzę miłego korzystania.

                        Marek Szponar
                        Starosta Oławski
Login do systemu: spolawa
Hasło do systemu: spolawa

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany hasła, aktualne hasła dostępu będą dostępne w Biurze Obsługi Interesanta.
2009-08-05 12:06:46
10 20 30 40 50 Wyników