Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych:

1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,

W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych:

1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. oświadczenie o zagubieniu tablic (tablicy) rejestracyjnych złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych:

1. wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych,
2. dowód rejestracyjny,
3. karta pojazdu, jeżeli była wydana,

Dokumenty do wglądu:

1. dowód osobisty,
2. aktualna polisa OC

Opłaty za wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych:

40,00 zł za 1 szt. lub 80,00 zł za komplet samochodowe
40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy / na przyczepę
30,00 zł motorowerowe
40,00 zł za 1 szt. lub 80,00 zł za komplet tablice indywidualne
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas oczekiwania na wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych wynosi 7 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Organ rejestrujący, właściwy dla miejsca rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela, wydaje do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową tablicę rejestracyjną, o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego pojazdu.

W tym przypadku wymagane są następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
2. dowód rejestracyjny pojazdu.

W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

1. wniosku o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej,
2. dowodu rejestracyjnego pojazdu,
3. stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.

Opłaty za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej:

40,00 zł tablica samochodowa
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej (C)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania:

 
 

Liczba odwiedzin : 4300
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:45:49
Czas publikacji: 2018-03-01 09:00:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych