Zastaw rejestrowy na pojeździe 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – II piętro, pokój 216
tel. 71 301 15 28

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

W przypadku wpisania zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym:

1. wniosek o wpisanie zastawu rejestrowego,
2. dowód rejestracyjny,
3. aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub
4. zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

W przypadku skreślenia zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym:

1. wniosek o skreślenie zastawu rejestrowego,
2. dowód rejestracyjny,
3. odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub
4. pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Dokumenty do wglądu:

dowód osobisty

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok. 15 min

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o wpisanie / skreślenie w dowodzie rejestracyjnym zastawu rejestrowego może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

Na wniosek właściciela organ rejestrujący unieważnia dotychczasowy dowód rejestracyjny, wystawiając jednocześnie nowy dowód rejestracyjny; w tym przypadku opłaty wynoszą:

18,50 zł pozwolenie czasowe
54,00 zł dowód rejestracyjny
12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego (A)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego (B)
0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (C)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542 ze zm.)

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba odwiedzin : 1084
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2007-01-25 14:45:14
Czas publikacji: 2015-07-28 10:19:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych