Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku.  

 
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Wymagane dokumenty:

  • wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok (wzór nr 1 - do pobrania na dole strony). Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej (pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) oraz osoba, która dobrowolnie się do tego zobowiąże,
  • akt zgonu z określoną przyczyną zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej na podstawie art.9 ust.3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • oświadczenie osoby składającej wniosek o prawidłowości danych zawartych we wniosku, (załącznik nr 1 - do pobrania na dole strony).
  • oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r., (załącznik nr 2 - do pobrania na dole strony). 

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie, III piętro pokój 315.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Oławskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Ddodatkowe informacje:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa należy złożyć do starosty właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane,
  • wydając zezwolenie starosta działa w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001 r w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby) zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływam 2 lat od zgonu. Są to następujące choroby: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Wniosek i oświadczenie do pobrania:


 

Liczba odwiedzin : 1023
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Kamil Mrówczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2008-03-21 09:43:00
Czas publikacji: 2017-10-31 07:41:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych