Historia Poradni 

 
Historia Poradni 

Pierwsze poradnie na terenie Polski powstawały w okresie międzywojennym. Ich zadaniem było udzielanie porad młodzieży przy wyborze zawodów. Jednak w okresie II wojny światowej placówki te zmuszone były zawiesić swoją działalność. W latach 50–tych włączono poradnie do systemu oświaty. Na początku poradnie wychowawcze i zawodowe działały oddzielnie, ale nie był to dobry pomysł, gdyż powodowało to wiele utrudnień natury organizacyjnej, kłopotów z ustaleniem zakresu kompetencji i funkcji tych placówek. W latach 60–tych scalono obie te placówki i powstały poradnie wychowawczo – zawodowe, co doprowadziło do powiększenia zadań poradnictwa i wzrostu liczby pracowników.

W roku 1993 decyzją Ministra Edukacji Narodowej przekształcono poradnie wychowawczo –, zawodowe w poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które zostały pod tą nazwą do dnia dzisiejszego.

Organem założycielskim Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Oławie jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Poradnia powołana została na mocy „,Aktu powołania”, wydanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w dniu 01. 01. 1967r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21. 09. 1968r. (Nr SW 3-0171/6/68) w sprawie organizacji i działalności poradni wychowawczo – zawodowych oraz pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 06. 01. 1966r. – Nr KOS III. ODW – 6/1/66 w sprawie planu utworzenia poradni wychowawczo –, zawodowych na terenie powiatu Oława. Poradnia ta zlokalizowana była w Oławie przy ul. Karola Miarki 14.

Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Oławie powstała w celu udzielenia rodzicom (opiekunom), szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Na początku Poradnia pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych i w niewielkiej obsadzie kadrowej. Oprócz dyrektora zatrudniony był jeden psycholog i sekretarka. W latach 1972 – 1975 kadrę pedagogiczną poradni zasiliło dwóch pedagogów i dwóch psychologów. Od tego czasu można mówić o początkach specjalizacji i wyodrębnianiu działu wychowawczego i zawodowego. Teren działania Poradni powiększył się i obejmował placówki oświatowo – wychowawcze miasta Oławy, gminy Oława, gminy Domaniów, gminy Laskowice i gminy Czernica.

Dzięki przychylności władz miejskich Poradnia zmieniła siedzibę z budynku przy ul. K. Miarki na lokal przy ul. 3 Maja i od 01. 04. 1980r. zaliczana była do placówek o bardzo dobrych warunkach lokalowych.

W 1986r. w Poradni pracowało 8 osób w pełnym wymiarze godzin, w tym 5 pedagogów, 2 psychologów i 1 logopeda oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze godzin, w tym 2 pedagogów oraz 1 psycholog. W 1988r. obsada kadrowa Poradni została zwiększona o 2 psychologów.

Obecnie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnionych jest 6 pedagogów, 5 psychologów, 1 logopeda, 1 samodzielny referent oraz 1 pracownik obsługi.

 

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2005-01-10 11:22:29
Czas publikacji: 2005-01-10 11:22:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych