Organizacja 

 
Organizacja 

ORGANIZACJA DOMU

 1. Dyrektor kieruje Domem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor Domu jest przełożonym pracowników Domu.
 2. Dyrektor Domu działa przy pomocy:
  • głównego księgowego,
  • kierowników działu,
  • pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
 3. Dyrektora Domu powołuje Zarząd Powiatu Oławskeigo, po zasięgnięciu opinii Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.
 4. Dyrektor Domu upoważniony jest do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Oławskiego w zakresie spraw wynikających z zadań Domu - zgodnie z upoważnień wynikających z treści Uchwały Zarządu Powiatu.


Do obowiązków Dyrektora Domu należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Domu,
 2. nawiązywanie i rozwiązywnie stosunku pracy z pracownikami Domu, ich awansowanie, wynagradzanie i karanie,
 3. wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy wobec zatrudnionych w Domu pracowników,
 4. tworzenie warunków do realizacji zadań Domu i ich realizacja,
 5. kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców Domu,
 6. zapewnienie mieszkańcom respektowania ich praw,
 7. otoczenie mieszkańców szczególną troską, zwłaszcza w początkowym okresie pobytu w Domu,
 8. zapoznanie mieszkańców z ich prawami i obowiazkami,
 9. utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców Domu, ich opiekunami prawnymi lub kuratorami i innymi osobami interesujacymi się mieszkańcami,
 10. podejmowanie starań w celu ustanowienia przez Sąd opiekuna prawnego lub kuratora dla osób ubezwłasnowolnionych.


W skład Domu wchodza następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 • dział opieki,
 • dział finansowo - księgowy,
 • dział administracyjno - gospodarczy,
 • pracownicy socjalni,
 • specjalista ds. kadr, bhp i p.poż.


 

Liczba odwiedzin : 690
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Oławie
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksander Kruk
Czas wytworzenia: 2003-07-18 13:09:08
Czas publikacji: 2003-07-18 13:09:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Data realnego wytworzenia informacji: Brak danych