Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wspieranie lub powierzenie, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2011.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców powiatu

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 120 000 zł                                                                          

2. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury i tradycji regionalnych

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu (np. warsztaty interdyscyplinarne, plenery malarskie, konkursy historyczne i fotograficzne, sesje popularnonaukowe, programy profilaktyczne)

Łączna przeznaczona kwota  na realizację  zadania - 15 000 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu,
 • działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 15 000 zł

5. Zadanie z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania - 5 000 zł.

2010-12-23 14:41:11
Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Oława, 22.02.2012 r.

OKZ.524.1.2012

Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na wspieranie lub powierzenie, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Powiatu Oławskiego w roku 2012.


I. RODZAJE ZADAŃ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA ICH REALIZACJĘ

1. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywności ruchowej poprzez organizację wycieczek rowerowych po powiecie oławskim w okresie od kwietnia do września

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 7 500

2. Zadanie z zakresu edukacji:

 • organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja niestandardowych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oławskiego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 15 000 zł

3. Zadanie z zakresu kultury:

 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,
 • upowszechnianie i ochrona kultury, tradycji regionalnych i dziedzictwa narodowego

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 12 000 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 • realizacja programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • objęcie opieką psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania depresji i stresu

Łączna przeznaczona kwota na realizację zadania – 10 000 zł

5. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • organizacja aktywnych form spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu oławskiego,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne

Łączna przeznaczona kwota na realizacje zadania – 60 000 zł

6. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • poradnictwo i terapia rodzinna

Łączna  przeznaczona kwota na realizację zadania - 20 000 zł

2012-02-22 13:13:04
ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu w Oławie w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w dniu 05.12.2013 r. OKZ.524.1.2013 na realizację zadań publicznych w roku 2014 powierzenia lub wspierania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania z zakresu edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: ela.semko@starostwo.olawa.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2014” w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 r. do godz. 12.00

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

2013-12-05 14:46:35
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 31.03.2015 r.

OKZ.524.1.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2015 w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia:

 • prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
 • podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej osób niesamodzielnych, przewlekle, nieuleczalnie i terminalnie chorych, przebywających w opiece stacjonarnej lub środowisku domowym,
 • realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia, szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
 • realizacja programu uczenia dzieci i młodzieży radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np. przemoc w szkole, depresja, stres i inne),

następujące oferty:

 1. Oferta Nr 5 Fundacja „Krok po kroku” na zadanie pn „Ja-człowiek IV” - kwota przyznana 12 000 zł,
 2. Oferta Nr 6 Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Tęcza” w Oławie na zadanie pn „Psychoterapia psychodynamiczna szansą na eliminację zaburzeń psychicznych o podłożu emocjonalnym” - kwota przyznana 4 000 zł.

2. Bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • wspieranie edukacji mieszkańców powiatu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 2 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Oławie na zadanie pn „Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole i w środowisku”- kwota przyznana 3 000 zł.

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji np. w formie półkolonii,

następującą ofertę:

Oferta Nr 7 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Półkolonie na wsi”- kwota przyznana 12 000 zł.

4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 • objęcie poradnictwem zawodowym i szkoleniami osób z zaburzeniami psychicznymi w celu pomocy w wytyczeniu ich ścieżki zawodowej,

następującą ofertę:

Oferta Nr 9 Fundacja „Pomaluj mi świat” na zadanie pn „Cykl szkoleniowo-edukacyjny II”- kwota przyznana 5 000 zł.

Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń

 

2015-04-01 08:00:03
Wyniki otwartego konkursu ofert

Oława, 11.01.2017 r.

OKZ.524.4.2016

Zarząd Powiatu w Oławie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego wybrał do realizacji zgłoszone w otwartym konkursie następujące oferty na realizację zadań Powiatu Oławskiego na rok 2017 w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 • organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego

następujące oferty:

2017-01-12 09:58:36
Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji
dotyczące
projektu programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


Do dnia 12.10.2010r. do godz. 10.00 wpłynęły dwa wnioski z opiniami i uwagami dotyczącymi powyższego projektu programu.
Wnioski złożyły:

1. Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta”
2.
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Pogotowi Opiekuńczych „Drogowskaz”

Zarząd Powiatu w Oławie na posiedzeniu w dniu 14.10.2010 r. rozpatrzył złożone wnioski i podjął następujące decyzje:
- przyjęto w rozdziale V  § 5 ust 3 pkt. 2 po słowie „wykazu” dodano „i elektronicznej bazy danych”.

Starosta Oławski
Marek Szponar
2010-10-22 07:30:22
Ważna informacja dla organizacji pozarządowych składających oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Starostę Oławskiego na rok 2011.

UWAGA !!!

Z dniem 17 stycznia 2011r. zacznie obowiązywać Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25), zgodnie z którym zmianie ulegną dotychczasowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadania publicznego.

Organizacje pozarządowe, które biorą udział w ogłoszonym otwartym konkursie ofert  na rok 2011 obowiązane są złożyć oferty na nowym druku do dnia 21 stycznia 2011r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie.


Starosta Oławski
Zdzisław Brezdeń
  Do pobrania:
2011-01-12 16:21:59
Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r. (187.8 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXVI/254/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 30 października 2013 r (335.7 KB)

2013-12-05 14:48:09
Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r.

 Uchwała Nr LIV/273/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2010r. (40.6 KB)
w sprawie Programu współpracy Powiatu Oławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

2010-11-23 08:04:23
Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r.

 Uchwała Nr LII/265/2010 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 sierpnia 2010r. (22.6 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego

2010-10-13 15:46:45