Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Zawiadomienie o podjętych czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 21, AM-1 w obrębie Jaczkowice , gmina Oława.

2019-02-05 12:00:02
Zawiadomienia

Do pobrania:

2018-11-23 13:39:37
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oławskiego z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej oraz ustalenia stawek opłat za udostępnianie na inne cele.

Do pobrania:

2017-06-19 14:43:52
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starostwo Powiatowe w Oławie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Oławski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Oławski ustalił punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie przy pl. Zamkowym 15, pokój nr 10.

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Wtorki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Środy: od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartki: od godz. 14.00 do 18.00
 • Piątki: od godz. 14.00 do 18.00

Drugi z punktów zorganizowany będzie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu - Laskowicach przy ul. Witosa 41, Prowadzenie tego punktu powierzone zostanie organizacji pozarządowej

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 • Poniedziałki: od godz. 8.00 do 12.00,
 • Wtorki: od godz. 15.00 do 19.00
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.00 do 12.00
 • Piątk: od godz. 8.00 do 12.00

W przypadku niewyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu, punkt ten również będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Trzeci z punktów obsługiwany będzie przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zorganizowany zostanie w dwóch lokalizacjach:

 • w Gminie Domaniów w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a,
 • w Gminie Oława, ul. Nowodojazdowa 9, pokój nr 4

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej mocy prawnej to:

Gmina Domaniów:

 • Poniedziałki: od godz. 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy, Domaniów 56, pokój nr 1a

Gmina Oława

 • Poniedziałek: od godz. 11.30 do 15.30
 • Wtorki: od godz. 11.30 do 15.30
 • Środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartki: od godz. 8.30 do 12.30

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

2015-11-19 09:23:15
Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrywanych przez Starostwo Powiatowe w Oławie w 2017 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017  Poz. 1123 tj.) informuję, iż w 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęła żadna petycja, która zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winna być rozpatrzona w trybie wymienionej ustawy.

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski  

2018-02-14 16:42:09
Informacja Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK o utrudnieniach w realizacji zamówień oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski

Informuję, że w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, od dnia 9 sierpnia 2018r. bazy BDOT500 i GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, nie będą aktualizowane, aż do momentu zakończenia wyżej wymienionych prac.

Może to powodować utrudnienia w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – PODGIK
Natalia Wolniewicz-Chłopaś

2018-08-03 13:34:34
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2017.

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248 z późn. zm.) informuję, że w roku 2017 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.     

/-/ Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

 

2018-02-14 16:43:32
Informacja

 HOTSPOT na terenie Starostwa Powiatowego.

    Na terenie Starostwa Powiatowego w Oławie z dniem 1 sierpnia 2009r. uruchomiony został HOTSPOT, czyli punkt bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. Strefa bezpłatnego bezprzewodowego Internetu obejmuje swoim zasięgiem około 100m od punktu nadawczego, usytuowanego na dachu budynku Starostwa Powiatowego.
W tej strefie możliwe jest m.in. korzystanie z poczty e-mail i przeglądanie stron internetowych. Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu wystarczy mieć komputer wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową (WiFi). Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z różnorodnego przepływu informacji.
Życzę miłego korzystania.

                        Marek Szponar
                        Starosta Oławski
Login do systemu: spolawa
Hasło do systemu: spolawa

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany hasła, aktualne hasła dostępu będą dostępne w Biurze Obsługi Interesanta.
2009-08-05 12:06:46
Informacja

Oława, dnia 20 listopada 2018 r.

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski.

Jednocześnie informuję, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej Jelcz-Laskowice – obszar wiejski, została utworzona inicjalna baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), o której mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1) Ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101).

Wyżej wymienione bazy danych zostały utworzone w wyniku realizacji zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT dla Powiatu Oławskiego” w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Bazy danych są aktualizowane na bieżąco i nie ma już utrudnień w realizacji zamówień na mapy zasadnicze oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych na tym obszarze.

Do pobrania:

2018-11-20 14:48:40
Informacja

Oława, 17 stycznia 2017 r.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa Powiatowego w Oławie przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2016.

 

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, Poz. 1414, z późn. zm.) informuję, że w roku 2016 do Starostwa Powiatowego w Oławie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.   

2017-01-18 07:34:20